BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

Het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, BvA-verdrag (Convention on the International Regulations for. Ter bevordering van hun samenwerking stellen de Verdragsluitende Partijen .. de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, onder. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects.

Author: Kazijinn Mezragore
Country: Brazil
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 12 June 2006
Pages: 144
PDF File Size: 14.11 Mb
ePub File Size: 12.71 Mb
ISBN: 724-7-86502-816-8
Downloads: 15130
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinozilkree

Audit of all Contracting Parties shall be: Artikel 48 Toon relaties in LiDO.

Translation of “COLREG” in English

Bij de behartiging van de waterstaatszorg past iedere Verdragsluitende Partij haar eigen wettelijke voorschriften toe. Verzoekt de Secretaris-Generaal, overeenkomstig artikel VI, derde lid, van het Verdrag, deze wijzigingen ter kennis te brengen van alle Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag met het oog op aanvaarding; en.

Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst. The Secretary-General shall inform all Contracting Parties and Members of the Organization of any request and communication under this Article and the date on which any amendment enters into force.

Deseck, Pierre

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen. Waterbouwkundige werkzaamheden die zowel onder artikel 8 als onder artikel 9 vallen worden door de Bondsrepubliek Duitsland uitgevoerd. The present Convention shall, upon the date of receipt of the notification or from such other date as may be specified in the notification, extend to the territory named therein.

Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization hereinafter referred to as “the Organization” which shall inform the Governments of States that have signed wanvaring acceded to the present Convention of the deposit of each instrument and of the date of its deposit. De beide Verdragsluitende Partijen zullen ook bij de vraagstukken die niet uitdrukkelijk in dit Verdrag zijn geregeld, die zich in de Eemsmonding voordoen en die gemeenschappelijke belangen raken, in een geest van goede nabuurschap samenwerken.

Related Posts (10)  KHOFNAK IMARAT PDF

De verplichtingen uit hoofde van artikel 22 en de rechten uit hoofde van de artikelen 23 en 24 hebben geen betrekking op de Boven Eems. Voor de toepassing van lid 4 van artikel 33 van het Verdrag worden personen die volgens het Duitse recht wettelijk gelijkgesteld zijn met Duitse onderdanen, als Duitse onderdanen behandeld.

On the date of entry into force of this Convention, the Regulations replace and abrogate the Vab Regulations for Preventing Collisions at Sea, II Toon wetstechnische informatie.

De nationale voorschriften volgens welke voor het verstrekken van mededelingen een machtiging van andere autoriteiten nodig is blijven onverminderd van kracht. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding Eems-Dollardverdrag Authentiek: Verbindingslijn tussen de grote lichttoren van Borkum en de Grote Kaap van Rottumeroog. The present Convention may be denounced by a Contracting Party at any time after the expiry of five years from the date on which the Convention entered into force for that Party.

Deze bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing indien de Regeringen na het verstrijken van de ambtstermijn geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuwe voorzitter of plaatsvervanger. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Organization.

Related Posts (10)  JOHN PETRUCCI SUSPENDED ANIMATION PDF

Inwerkingtreding Selecteer een datum Artikel 3 Toon relaties in LiDO.

COLREG – :: voorheen

Regeling der kosten Toon relaties in LiDO. Geschiedenis Aanvarig the date of entry into force of an amendment to this Convention in accordance bepalingrn paragraphs of Article VI, any ratification, acceptance, approval or accession shall apply to the Convention as amended.

Zij mogen noch hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van een van beide Verdragsluitende Partijen hebben noch in hun dienst staan. Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee. Any amendment to the Regulations proposed by a Contracting Party shall be considered in the Organization at the request of that Party.

De tweede zin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing. If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Maritime Safety Committee of vooekoming Organization, such amendment shall be communicated to all Contracting Parties and Members of the Organization at least six months prior to its consideration by the Assembly of the Organization.

Recalling also that, by resolution A. Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled. Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. Wijzigingen van het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee,